Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN NIKON WINTER CASHBACK

Actieperiode van 15/11/2018 t/m 15/01/2019.

Actie: Bij aanschaf van de onderstaande objectieven en camera’s (hierna: actie-producten) kan de deelnemer aanspraak maken op de cashback bedragen behorende bij het product door deel te nemen aan de actie.

Op de actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing.

1. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de hierboven genoemde geselecteerde actie-producten.
2. Organisator van de actie is Nikon Netherlands, branch office van Nikon SAS, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam (hierna: Nikon).
3. Nikon behoudt zich het recht voor het tussentijds te wijzigen en/of te beeindigen van deze actievoorwaarden. Nikon is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie in wat voor zin dan ook.
4. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.
5. De actie begint op 15 november 2018 en eindigt op 15 januari 2019. De aanmelding vindt plaats op de onder artikel 9 beschreven wijze. Aankopen van vóór 15 november 2018 of na 15 januari 2019 vallen buiten deze actie. Deelname is in dat geval niet mogelijk.
6. De aanvraag tot deelname dient inclusief alle noodzakelijke bijlagen (digitale bestanden) zoals genoemd onder artikel 9 uiterlijk dinsdag 29 januari 2019 te zijn ingediend. Latere inzendingen kunnen niet worden gehonoreerd.
7. De actie geldt alleen op nieuwe producten met een Europees garantiebewijs en enkel op producten gekocht en geleverd in Nederland die werden gedistribueerd door Nikon Nederland zoals gemeld in artikel 1. De officiële vestigingsplaats van de handelaar is bepalend of hieraan is voldaan. Controleer daarvoor de contactgegevens van de verkopende handelaar. Voor Nederlands winkels met buitenlandse websites (zoals .de of .be) geldt dat enkel producten via de Nederlands(talig)e website (zoals .nl of .com) zijn besteld in aanmerking komen voor deel-name aan de actie. Verkopende partijen met slechts een postbusadres in Nederland zijn uitgesloten voor deelname aan de actie. Onderstaande verkopende partijen zijn uitgesloten voor deelname aan deze actie: 

 • Cameratop
 • Afuture
 • Amazon
 • Otto
 • Azerty
 • BesteKeus
 • Castle
 • Centralpoint
 • Conrad
 • Digitalstreet
 • DJgearshop
 • Erdelo
 • Foto Hart
 • 4allshop
 • 4launch
 • Hardwarewebwinkel
 • Informatique
 • Max ICT
 • Megekko
 • NextDeal
 • Onestop Digital
 • Pixmania
 • Rhinocamera.nl
 • ValueBasket
 • Warenhuisthuis
 • Williamo
 • Eglobal central
 • ACES Direct
 • Cameraisland
 • Valeda.nl

Ook veilingsites zoals Privilege, WOW veilingen, veilingsite en overige veiling-platforms zijn geen erkende dealers van Nikon en zijn uitgesloten van deelname aan deze cashback-actie.
8. Iedere natuurlijke persoon, die ouder dan 18 jaar is op het moment van deelname, mag deelnemen aan de actie. Nikon is gerechtigd hiervan bewijs te vragen. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan de actie voor zover zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden. Wederverkopers zijn uitgesloten van deelname.
9. Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer via nikon.nl/actie het aanmeldformulier volledig in te vullen. In dit aanmeldformulier dient de deelnemer de onderstaande 3 bestanden digitaal mee te zenden:
A. Scan of foto van uw registratie bevestigingsmail. Ga naar www.nikonimgsupport.com/eu/ en registreer uw product- (en) (1. Klik op “Registreer een product”, 2. Account aanmaken en/of vervolgens aanmelden om uw product te registeren. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail.) Let op: Voor hulp bij het aanmaken van een account of bij de productregistratie kunt u bellen met onze helpdesk: 09001 – 225564 (09001 – CALLNIKON).Lokaal tarief (via de vaste telefoon).
B. Scan of foto van de aankoopbon, met duidelijk zichtbaar de aankoopdatum, aangeschaft model en naam dealer. Heeft u meerdere actieproducten gekocht bij verschillende winkels, zend dan van ieder product de aankoopbon mee.
C. Foto van de barcode op de zijkant van de doos, met duidelijk leesbaar het serienummer. Zie onderstaande foto.

10. Nikon is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actie-producten bij de winkel waar de camera wordt aangeschaft. Mochten de actie-producten niet voorradig zijn binnen de actieperiode ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit Nikon van de actieproducten in de actieperiode ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan de actie.
11. Het actiebedrag wordt in de regel binnen 6-8 weken na goedkeuring van uw aanvraag op uw rekening bijgeschreven. De betalingen worden verricht vanuit Acties.nu o.v.v. Nikon cashback.

12. De cashback-vergoeding geschiedt uitsluitend per bankoverschrijving. Contante betaling en betaling per cheque is niet mogelijk.
13. Deelnemers die onvolledige inzendingen/bijlagen insturen krijgen daarvan bericht via nikon@buspro.nl en worden verzocht binnen 14 dagen het ontbrekende materiaal in te zenden. Deze termijn begint op de datum dat de melding wordt verzonden. Nazenden van materiaal kan via het beantwoorden van de mail van nikon@buspro.nl. (bijvoorbeeld de scan van de kassabon als daarom gevraagd wordt).
14. In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet tijdig nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook.
15. Producten die in het kader van retournering bij internet-aankopen zijn teruggestuurd of door de handel uit coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie.
16. Nikon houdt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.
17. Mocht de deelnemer binnen vier weken na inzending van het voor de actie benodigde materiaal geen bevestiging hebben ontvangen, dan kan de deelnemer dit kenbaar maken via het volgende mailadres: nikon@buspro.nl.
18. Nikon behoudt zich het recht voor onvolledige, foutieve, gewijzigde of illegale inzendingen niet in behandeling te nemen en/of te verwerken en deelname aan de actie uit te sluiten.
19. Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen kunt u melden via het volgende mailadres: nikon@buspro.nl.
20. Voor de uitvoering van deze actie maakt Nikon gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met u opnemen.
21. Indien een bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Nikon zal in dat geval een bepaling(en) vaststellen die de (strekking van de) nietige/vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.
22. Nikon is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.

Klachten

23. Als een deelnemer klachten of bezwaren heeft in verband met de door Nikon georganiseerde actie, dan dient de deelnemer dit binnen 5 werkdagen, nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs bekend kon zijn bij de deelnemer, aan Nikon kenbaar maken door middel van:
A) schriftelijke opgave van de klachten aan Nikon Nederland, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam onder vermelding van ‘klacht actie’;
B) opgeven van de klachten per email aan marcom.nl@nikon.com o.v.v. ‘klacht actie;
C) telefonisch contact met de algemene Nikon helpdesk via 09001 – 225564 (09001 -CALLNIKON).

Aansprakelijkheid

24. Nikon kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een onjuist telefoonnummer, email-, huisadres of rekeningnummer.
25. Nikon is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan het actieproduct en/of enige andere schade aan het actieproduct (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).
26. Nikon, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Nikon en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van het actieproduct.
27. Nikon kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
28. De deelnemer ziet door deelname aan de actie af van het instellen van iedere rechtsvordering jegens Nikon, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden.

Privacy

29. Uw gegevens worden in in overeenstemming met de Privacy Notice van Nikon Nederland verwerkt. U kunt de privacy notice vinden op nikon.nl/privacy.
30. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Nikon en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden. Binnen de registratieprocedure hebt u de mogelijkheid aan te geven of u mededelingen en service-informatie van Nikon wilt ontvangen. De actieregistratie, die voor deelname aan de actie noodzakelijk is, is uitsluitend mogelijk via internet.